S’iz nito keyn nekhtn

Ein philosophisches jiddisches Trinklied aus der Ukraine. ס’יז ניטאָ קײן נעכטן S’iz nito keyn nekhtn Nokh nito der morgn S’iz nor do a pitsele haynt Shtert im nisht mit zorgn. Khapt arayn a shnepsl, Kol zman ir zaynt baym lebn Mirtseshem oyf yener velt Vet men aykh nisht gebn. не журиться хлопцы что с нами будет мы поедем до корчомки там и водка будет Gestern ist vorbei Gestern...