Happy Hanukkah!

…. tsufridn chanike טסופֿרידן חניכה…. …Chanuka Sameach!